Algemene voorwaarden

Algemeen

1. ATL Logistics BV handelt uitsluitend als expediteur. Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn van toepassing deze algemene voorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX (Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) ter Griffies van de Arrondissements- rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie. Op 1e verzoek kostenloos verstrekt.

2. Zodra een opdracht is verstrekt, wordt automatisch overeengekomen dat de opdrachtgever de offerte alsmede de condities heeft geaccepteerd.

3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX)en deze Algemene Voorwaarden ATL Logistics BV, geldt de in de Algemene Voorwaarden ATL Logistics BV opgenomen regeling. 

Goederen:

4. De te verschepen goederen zijn: ongevaarlijke koopmansgoederen, deugdelijk verpakt. Bij niet deugdelijk verpakte goederen behoudt ATL Logistics BV zich het recht voor deze goederen te weigeren.

5. Opdracht tot vervoer van gevaarlijke goederen dient vooraf schriftelijk te worden verstrekt, met daarbij alle benodigde informatie om het vervoer binnen de kaders van de DG Rregeling voor luchtvracht en de IMO-regeling voor zeevracht, uit te voeren. 

Financieel:
6 a. Zendingen dienen vooraf betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ATL Logistics BV hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum voor klanten waaraan krediet wordt verleend.

6 b. Eventuele claims schorten de betalingsverplichting van de facturen van ATL Logistics BV niet op.

6 c. Kosten voor eventuele incasso bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zijn altijd volledig voor rekening van de vrachtbetaler. De van toepassing zijnde handelsrente is vanaf de dag na de betalingstermijn verschuldigd.

7 a. Tarieven zijn in de aangegeven valuta.

7 b. Volumeberekening: voor luchtvracht:1m3=167 kg; voor zeevracht: 1m3=1000kg; voor wegvervoer: 1m3=333kg en 1 laadmeter (LDM) =1850 kg, waarbij geldt dat het hoogst betaalbare gewicht van kg, LDM of m3 per zending wordt berekend.

7 c. Afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens betreffende volume en frequentie. Mochten na het verstrijken van een bepaalde periode deze gegevens niet overeenstemmen dan behouden wij ons het recht voor de tarieven aan de actuele situatie aan te passen.

7 d. Vrachttarieven zijn exclusief brandstoftoeslag. De brandstoftoeslag is variabel en wordt over de vrachttarieven berekend.

7 e. Voor luchtvracht geldt: de omrekening van het totale te incasseren bedrag geschiedt op basis van de dag verkoopkoers, geldend voor vreemd bankpapier, vermeerderd met 2,75%.

7 f. Voor zeevracht geldt: de omrekening van het totale te incasseren bedrag geschiedt op basis van de op dat moment geldende bootkoers, welke bepaald wordt door de carrier.

7 g. Aanpassingen van tarieven/ kosten welke van overheidswege worden opgelegd en/ of andere buiten onze invloedsfeer liggende oorzaken worden doorbelast.

8. Kosten van derden, zoals Invoerrechten, BTW, loodshuur, demurrage, detention, gasmetingen, ontgassingen, scanning of fysieke controle op lading en overdrachtskosten van collega expediteurs zullen netto aan u worden doorbelast.

9. Borgstellingsbijdrage is 3% en wordt belast over eventuele invoerrechten en BTW, met een minimum van € 7,50.

Overig:

10. Zonder schriftelijke opdracht wordt door ATL Logistics BV geen transportverzekering afgesloten.

11. ATL Logistics BV is niet aansprakelijk voor de aanzuivering van douanedocumenten.

12. Voorafgaand aan het uitvoeren van douanehandelingen middels Directe Vertegenwoordiging, dient aan ATL Logistics BV een schriftelijke machtiging verstrekt te worden door een persoon die de opdrachtgever rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. De uitvoering van de douanehandelingen geschiedt overeenkomstig de uitgangspunten van de douane bij directe vertegenwoordiging.

13. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de registratie van chemische stoffen op grond van REACH, Vo 1907/2006/EG en opvolgende Europese wetgeving. ATL Logistics BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het door u niet nakomen van verplichtingen van deze en andere van toepassing zijnde wetgeving.


WIJ ZIJN GECERTIFICEERD EN GLA/CROSSTRADES OBL NETWERK MEMBER

fenex iata gdp AEO GLA Cross Trades
Bel ons nu!
Terugbelverzoek